Trang chủ » Văn bản pháp quy » 07/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 07/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/01/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 01/03/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 05/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với khu kinh tế của khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩn
Nội dung:
Từ khóa: Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 05/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với khu kinh tế của khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh
Văn bản đính kèm