Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: DUQTSP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 09/07/1994
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Điều ước quốc tế
Người ký:
Trích dẫn: Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Xlovakia về thương mại và thanh toán
Nội dung:
Từ khóa: Xlovakia
Văn bản đính kèm