Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: DUQTSP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 13/05/1994
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 13/05/1994
Cấp hiệu lực: Điều ước quốc tế
Người ký:
Trích dẫn: Hiệp định thương mại giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Myanmar
Nội dung:
Từ khóa: Mianma
Văn bản đính kèm