Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: DUQTSP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/09/1995
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 30/09/1995
Cấp hiệu lực: Điều ước quốc tế
Người ký:
Trích dẫn: Hiệp định về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học - kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xuđăng
Nội dung:
Từ khóa: Xuđăng
Văn bản đính kèm