Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Dầu khí  
Có tất cả: 39 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
10/2008/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật dầu khí 2008 03/06/2008
04/2007/QĐ-BCT QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 04/2007/QĐ-BCT NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2007 VỀ VIỆC TỔ CHỨC NHẬP KHẨU VÀ LƯU THÔNG DẦU DIESEL 11/09/2007
121/2007/NĐ-CP Quy định đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí 25/07/2007
40/2007/QĐ-TTg Về thu dọn công trình cố định, thiết bị phục vụ hoạt động dầu khí 21/03/2007
145/2006/NĐ-CP Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí 30/11/2006
145/2006/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu khí 30/11/2006
28/2006/QĐ-BCN Ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hoá lỏng bằng bồn chứa 16/08/2006
38/2005/QĐ-BCN Ban hành Quy định phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí và lập báo cáo trữ lượng dầu khí 06/12/2005
38/2005/QĐ-BCN Về việc ban hành quy định phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí và lập báo cáo trữ lượng dầu khí 06/12/2005
37/2005/QĐ-BCN Về việc ban hành Quy chế bảo quản và huỷ bỏ giếng khoan dầu khí 25/11/2005
139/2005/NĐ-CP Ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí 11/11/2005
46/2005/QĐ-TTg Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn hệ thống đường ống vận chuyển khí trên đất liền 26/03/2005
103/2005/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu 25/03/2005
64/2005/QĐ-TTg Về việc phân định các lô dầu khí khu vực Vịnh Bắc Bộ 25/03/2005
03/2002/NĐ-CP Về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí 07/01/2002