Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 848/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 11/06/2010
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 11/06/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm, ban hành kèm theo Quyết định số 80/2007/QĐ-TTg ngày 01/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung:
Từ khóa: sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ sơ chứa thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm
Văn bản đính kèm