Trang chủ » Văn bản pháp quy » 74/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 74/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/05/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 30/06/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài
Nội dung:
Từ khóa: thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài
Văn bản đính kèm