Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 50/1998/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 50/1998/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 16/07/1998
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ
Nội dung:
Từ khóa: An toàn và Kiểm soát bức xạ
Văn bản đính kèm