Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 02/2004/TT-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 02/2004/TT-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/12/2004
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định “Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ”
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm