Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 96/2007/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 96/2007/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 06/06/2007
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh
Nội dung:
Từ khóa: dịch vụ văn hoá
Văn bản đính kèm