Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: An toàn và Môi trường Công nghiệp  
Có tất cả: 61 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
103/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu 12/05/2005
28/2004/QH11 Luật Điện lực 03/12/2004
36/2004/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí mỏ hoá lỏng vào chai. 19/11/2004
136/2004/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành danh mục máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp. 19/11/2004
136/2004/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Danh mục các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp 19/11/2004
46/2004/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn hệ thống đường ống vận chuyển khí trên đất liền 26/03/2004
69/2003/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định kiểm kê than tồn kho 25/04/2003
110/2002/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động 27/12/2002
41/2002/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về kiểm tra, nghiệm thu khối lượng đất đá bóc và sản lượng than khai thác ở các mỏ lộ thiên 04/10/2002
03/2002/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí 07/01/2002
52/2000/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc áp dụng tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật về than 13/09/2000
Luật sửa đổi, bổ sung Luật Dầu khí Luật sửa đổi, bổ sung Luật Dầu khí năm 1993 28/06/2000
47/1999/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP của Chính phủ về việc ban hành quy định về bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu 05/07/1999
06/CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động 20/01/1995
Luật Dầu khí Luật Dầu khí 07/07/1993