Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 06/CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 20/01/1995
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Nội dung:
Từ khóa: Chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Văn bản đính kèm