Trang chủ » Văn bản pháp quy » 54/2010/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 54/2010/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 21/05/2010
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 07/07/2010
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12
Nội dung:
Từ khóa: Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12
Văn bản đính kèm