Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 147/2008/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 147/2008/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 17/11/2008
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia đẩy nhanh thực hiện cam kết đối với Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đáp ứng nghĩa vụ thành viên WTO
Nội dung:
Từ khóa: vệ sinh an toàn thực phẩm
Văn bản đính kèm