Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 139/2007/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 139/2007/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 05/09/2007
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Nội dung:
Từ khóa: Doanh nghiệp
Văn bản đính kèm