Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 110/2010/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 110/2010/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 09/11/2010
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 31/12/2010
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ
Nội dung:
Từ khóa: Luật Xuất bản
Văn bản đính kèm