Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 125/2004/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 125/2004/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 19/05/2004
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Nội dung:
Từ khóa: Luật Doanh nghiệp
Văn bản đính kèm