Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Dầu khí  
Có tất cả: 39 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
129/2001/QĐ-TTg Về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2001-2010 29/08/2001
34/2001/NĐ-CP Ban hành Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí 06/07/2001
48/2000/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dầu khí 12/09/2000
Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật dầu khí 2000 Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật dầu khí 09/06/2000
216/1998/QĐ-TTg Về khuyến khích đối với hoạt động dầu khí tại các vùng nước sâu, xa bờ và khu vực có điều kiện địa lý, địa chất, kinh tế, kỹ thuật đặc biệt khó khăn 07/11/1999
47/1999/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP của Chính phủ về việc ban hành quy định về bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu 15/07/1999
163/1998/QĐ-TTg Ban hành Quy chế khai thác tài nguyên dầu khí 07/09/1998
Luật dầu khí 1993 Luật dầu khí 1993 19/07/1993
Nghị định số 10/CP Về việc ban hành quy định về bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu 17/02/1993