Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 21/1998/TT-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 21/1998/TT-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 24/12/1998
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ.
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm