Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 775/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 02/06/2010
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 02/06/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020
Nội dung:
Từ khóa: Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020
Văn bản đính kèm