Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: DUQTSP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 15/11/1993
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Điều ước quốc tế
Người ký:
Trích dẫn: Hiệp định kinh tế thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chile
Nội dung:
Từ khóa: Chile
Văn bản đính kèm