Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 21/2008/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 21/2008/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 04/02/2008
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động Khu Kinh tế Vân Phong ban hành kèm theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25/04/2006
Nội dung:
Từ khóa: Khu kinh tế
Văn bản đính kèm