Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: DUQTSP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 25/12/2008
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 24/06/2009
Cấp hiệu lực: Điều ước quốc tế
Người ký:
Trích dẫn: Agreement between Japan and the Socialist Republic of Viet Nam for an economic partnership (Implementing Agreement - Pursuant to Article 10 of Chapter 1)
Nội dung:
Từ khóa: Viet Nam, Japan
Văn bản đính kèm