Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 69/2006/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 69/2006/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 21/07/2006
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Nội dung:
Từ khóa: hôn nhân và gia đình
Văn bản đính kèm