Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: DUQTSP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 21/09/2000
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 27/02/2001
Cấp hiệu lực: Điều ước quốc tế
Người ký:
Trích dẫn: Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Mônđôva về hợp tác kinh tế - thương mại
Nội dung:
Từ khóa: Mônđôva
Văn bản đính kèm