Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: DUQTSP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 03/07/1998
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Điều ước quốc tế
Người ký:
Trích dẫn: Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pêru
Nội dung:
Từ khóa: Pêru
Văn bản đính kèm