Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Hiệp ước & Điều ước quốc tế: Điều ước quốc tế đa phương  
Có tất cả: 101 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
DUQTDP Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service 19/11/2007
DUQTDP Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services 08/12/2006
DUQTDP ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the Integration of Priority Sectors 08/12/2006
DUQTDP Biểu cam kết về hàng hóa của Việt Nam trong WTO (bản tiếng Việt) 15/11/2006
DUQTDP Biểu cam kết về hàng hóa của Việt Nam trong WTO (bản tiếng Anh) 15/11/2006
DUQTDP Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO (bản tiếng Anh) 27/10/2006
DUQTDP Báo cáo của Ban Công tác (bản tiếng việt) 27/10/2006
DUQTDP Biểu cam kết về dịch của của Việt Nam trong WTO (bản tiếng Việt) 27/10/2006
DUQTDP Báo cáo của Ban Công tác (bản tiếng Anh) 27/10/2006
DUQTDP Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the member countries of the Association of Southeast Asia Nations and the Republic of Korea 24/08/2006
DUQTDP Agreement on Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among ASEAN and the Republic of Korea 13/12/2005
DUQTDP Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea 13/12/2005
DUQTDP Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Annex of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation (pursuant to Article 5.5)) 13/12/2005
DUQTDP Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Agreement on Dispute Settlement Mechanism Under the Framework Agreement) 13/12/2005
DUQTDP Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Trade in Goods Agreement- Legal Anactment"QĐ 41"(Including 2007 AKFTA Schedule)) 13/12/2005