Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: DUQTDP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/04/2008
Đơn vị ban hành: ASEAN
Thời gian có hiệu lực: 01/12/2008
Cấp hiệu lực: Điều ước quốc tế
Người ký:
Trích dẫn: Agreement on Comprehensive Economic Partnership between Japan and Member States of the Association of Southeast Asian Nations (Framework Agreement)
Nội dung:
Từ khóa: ASEAN, Japan
Văn bản đính kèm