Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: DUQTDP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 27/02/2009
Đơn vị ban hành: ASEAN
Thời gian có hiệu lực: 01/01/2010
Cấp hiệu lực: Điều ước quốc tế
Người ký:
Trích dẫn: Agreement establishing the ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Area (Basel MOU (on Article 1 of Chapter 2))
Nội dung:
Từ khóa: ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Area (Basel MOU)
Văn bản đính kèm