Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh  
Có tất cả: 32 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
153/2010/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 28/09/2010
40/2010/TT-BNNPTNT Thông tư ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam” 29/06/2010
19/2010/TT-BCT Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 17/05/2010
43/2009/NĐ-CP Nghị định 43/2009/NĐ - CP Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện 07/05/2009
14/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản 13/02/2009
147/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia đẩy nhanh thực hiện cam kết đối với Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đáp ứng nghĩa vụ thành viên WTO 17/11/2008
191/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón 31/12/2007
163/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất 12/11/2007
139/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 05/09/2007
139/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 05/09/2007
41/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi Điều 6, khoản d Điều 8 của Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành danh mục và quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp) 01/12/2006
80/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 09/08/2006
69/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 21/07/2006
32/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm 30/03/2006
160/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 27/12/2005