Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 712/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 21/05/2010
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 21/05/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nội dung:
Từ khóa: Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020
Văn bản đính kèm