Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: An toàn và môi trường trong lĩnh vực điện lực  
Có tất cả: 13 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
19/2010/TT-BCT Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 17/05/2010
81/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 12/10/2009
12/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện 17/06/2008
16/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia 28/03/2007
13/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc Ban hành Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện Quốc gia 13/03/2007
02/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định yêu cầu kỹ thuật trang thiết bị đo đếm điện năng đối với các nhà máy điện 09/01/2007
06/2006/TT-BCN Thông tư của Bộ Công nghiệp về Hướng dẫn TH một số nội dung quy định tại NĐ số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 26/09/2006
34/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn 13/09/2006
19/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Về việc ban hành Quy phạm trang bị điện 11/07/2006
07/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp 11/04/2006
105/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực 17/08/2005
106/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định hướng dẫn một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ công trình lưới điện cao áp 17/08/2005
28/2004/QH11 Luật Điện lực 03/12/2004
  • Tổng số: 13/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối