Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 10/CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 17/02/1993
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định số 10/CP của Chính phủ về việc ban hành quy định về bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu
Nội dung:
Từ khóa: Quy định về bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu
Văn bản đính kèm