Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Chính sách khuyến công  
Có tất cả: 12 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
45/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ KHUYẾN CÔNG 21/05/2012
35/2010/TT-BCT Thông tư quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 12/11/2010
18/2008/TT-BCT Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 19/12/2008
17/2008/QĐ-BCT ban hành Quy định về việc biên soạn tài liệu đào tạo thực hiện bằng kinh phí khuyến công 07/07/2008
08/2008/QĐ-BCT Về việc ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công quốc gia 12/05/2008
07/2008/QĐ-BCT Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2012 và Hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá đề án, chương trình khuyến công 07/05/2008
02/2007/CT-BCT Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012 14/11/2007
136/2007/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012 20/08/2007
14/2006/QĐ-BCN Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuyến biên giới Việt – Trung đến năm 2010 26/05/2006
03/2005/TT-BCN Về việc hướng dẫn thưc hiện một số nội dung của Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn 23/06/2005
36/2005/TTLT-BTC-BCN Về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công 16/05/2005
134/2004/NĐ-CP Về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn 09/06/2004
  • Tổng số: 12/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối