Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

{field_menu}
Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Công nghiệp địa phương  
Có tất cả: 19 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT Thông tư liên tịch 31/2012/TTLT-BCT- BKHĐT hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực 10/10/2012
45/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ KHUYẾN CÔNG 21/05/2012
35 /2010 /TT-BCT Thông tư quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 12/11/2010
2056/QĐ-TTg Quyết định về việc xuất muối dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An 11/11/2010
2940/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án để tuyển chọn, xét chọn thực hiện kế hoạch năm 2011 thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020 04/06/2010
72/2010/TT-BTC Thông tư hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án "Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá" 11/05/2010
03/2010/TT-BNNPTNT Thông tư hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 đối với cà phê nhân 15/01/2010
18/2008/TT-BCT Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 19/12/2008
13/2008/TT-BCT Hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp 05/11/2008
17/2008/QĐ-BCT ban hành Quy định về việc biên soạn tài liệu đào tạo thực hiện bằng kinh phí khuyến công 07/07/2008
08/2008/QĐ-BCT Về việc ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công quốc gia 12/05/2008
07/2008/QĐ-BCT Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2012 và Hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá đề án, chương trình khuyến công 07/05/2008
02/2007/CT-BCT Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012 14/11/2007
136/2007/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012 20/08/2007
11/2007/QĐ-BCN Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 14/02/2007