Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 39/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 11/01/2010
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 11/01/2011
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Văn bản đính kèm