Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 38/2005/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 38/2005/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 06/12/2005
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc ban hành quy định phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí và lập báo cáo trữ lượng dầu khí
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm