Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 10/2008/QH12

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 10/2008/QH12 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 03/06/2008
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký:
Trích dẫn: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí năm 2008
Nội dung:
Từ khóa: Luật Dầu khí
Văn bản đính kèm