Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 02/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 02/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 11/01/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 25/02/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân
Nội dung:
Từ khóa: Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật
Văn bản đính kèm