Trang chủ » Văn bản pháp quy » 80/2009/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 80/2009/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 21/05/2009
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm