Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 20/2007/QĐ-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 20/2007/QĐ-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/07/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2006/QĐ-BTM ngày 28/02/2006 ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm