Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Xúc tiến Thương mại  
Có tất cả: 27 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
10/2014/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUỐC GIA 12/03/2014
39/2010/TT-BCT Thông tư quy định việc thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại biên giới 09/12/2010
72/2010/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 15/11/2010
11/2010/TT-BTTTT Thông tư quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động 14/05/2010
0221/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2010 14/01/2010
68/2009/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 68/2009/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 08 NĂM 2009 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 7 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2006/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 06/08/2009
68/2009/NĐ-CP Nghị định 68/2009/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 06/08/2009
69/2009/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 68/2009/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 08 NĂM 2009 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 7 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2006/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 06/08/2009
80/2009/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 21/05/2009
36/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Công Thương về việc ban hành Tiêu chí phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. 10/10/2008
123/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thực hiện các Chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch. 08/09/2008
1331/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng biểu trưng Chương trình Thương hiệu quốc gia 04/03/2008
06/2007/TTLT-BCT-BTC Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương; Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam 01/11/2007
20/2007/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2006/QĐ-BTM ngày 28/02/2006 ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 31/07/2007
1253/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng các Ban chuyên gia Chương trình Thương hiệu quốc gia 31/07/2007