Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 05/2004/QĐ-BTNMT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 05/2004/QĐ-BTNMT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 04/05/2004
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm