Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 31_2009_QH12

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 31_2009_QH12 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 29/06/2009
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký:
Trích dẫn: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh
Nội dung:
Từ khóa: Điện ảnh
Văn bản đính kèm