Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 11/2007/QĐ-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 11/2007/QĐ-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/05/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu, ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại
Nội dung:
Từ khóa: xăng dầu
Văn bản đính kèm