Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 30/2009/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 30/2009/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/03/2009
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm