Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 10/2008/QH12

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 10/2008/QH12 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/06/2008
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký:
Trích dẫn: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Dầu khí
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm