Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 03/2005/TT-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 03/2005/TT-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 23/06/2005
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Về việc hướng dẫn thưc hiện một số nội dung của Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm