Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 40/2006/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 40/2006/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/12/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN ngày 07/4/2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hoá chất cấm XK, cấm NK
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm