Trang chủ » Văn bản pháp quy » 07/2009/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 07/2009/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/01/2009
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm